Rreth Nesh

Pse ekzistojmë

Fondacioni për Menaxhimin e Butrintit është krijuar me qëllim menaxhimin e pasurisë kulturore brenda Parkut Kombëtar të Butrintit në bazë të Marrëveshjes së Administrimit lidhur me Ministrinë e Kulturës.

Përmes formës së administrimit indirekt, Fondacioni synon gjithashtu ruajtjen dhe mbrojtjen e Pasurisë Kulturore, sigurimin e aksesit dhe shërbimet për publikun në të, promovimin e saj dhe aktivitetet studimore e kërkimore, si dhe përdorimin, qarkullimin dhe veprimtaritë arkeologjike të Pasurisë Kulturore, duke e menaxhuar dhe zhvilluar atë në mënyrën më të mirë të mundshme, duke siguruar mjetet e nevojshme financiare dhe stafin e specializuar, me qëllim ruajtjen dhe zhvillimin e saj për të gjithë kohëzgjatjen e administrimit indirekt.

 

Ne jemi shumë krenarë për inkurajimin e fillimit dhe mbajtjen e një strukture të fortë administruese për koordinimin efektiv të të gjitha aktiviteteve që ndikojnë në Vlerën e Jashtëzakonshme Universale të Butrintit.

Anëtarët e Bordit Drejtues
Njihuni me Bordin që bën të mundur vizionin e fondacionit

Albanian-American Development Foundation (Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim), në cilësinë e partnerit strategjik, në bazë të vendimit nr. 3, datë 06.04.2020, të Këshillit Kombëtar të Menaxhimit të Pasurive Kulturore.

Ministria e Kulturës e Republikës së Shqipërisë, në cilësinë e institucionit shtetëror përfaqësues i shtetit shqiptar si pronar i Pasurisw Kulturore, në Parkun Kombëtar të Butrintit, pasuri kulturore e kategorisë Park Arkeologjik/Zonë Arkeologjike A/B, me rëndësi universale.

Martin Mata ka 33 vjet përvojë të kombinuar në menaxhim në sektorin publik dhe privat

Martin Mata
Zv Kryetar Bordi

Në vitin 2015, Z. Sarapuli ka marrë Titullin “Për Merita të Veçanta Civile” nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë.

Aleksander Sarapuli
Anëtar Bordi

Në vitin 1995 iu dha titulli “Urdhri i Perandorisë Britanike” nga Madhëria e Saj Mbretëresha.

Richard Hodges
Anëtar Bordi

Znj. Tashko është bashkautore e Komentarit të Shqipërisë për Kodin e Punës dhe ka qenë Pedagoge në Shkollën Shqiptare të Magjistraturës.

Flonia Tashko
Anëtare Bordi